Halálpontos célzás! Az ön kommunikációs céljait is megfogalmazzuk!
Tudjuk, hogy kinek mit üzenünk!
Megvannak az eszközeink az üzenetek célbajuttatásához
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

E honlap megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Mire használhatóak a cookie-k?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az Adaptive Media a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos – anoni

m – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Adaptive Media-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Az Európai Bizottság „Jogérvényesülés” portálja ("ec.europa.eu/justice/") is alkalmaz sütiket. Az alábbiakban részletezzük a különféle sütik célját és jellemzőit.

 • [FontSize] Cél: az Ön megjelenítéssel – például a szín- és kontrasztbeállításokkal és a betűmérettel – kapcsolatos preferenciáinak megjegyzése. Ezek a sütik rendkívül fontosak a weboldal elérhetősége és az általa nyújtott felhasználói élmény szempontjából.* A belső, munkamenet-alapú sütit az ec.europa.eu weboldal ellenőrzi.

 • [YSC/VISITOR_INFO1_LIVE - YouTube embedded videos] Cél: névtelen statisztikák gyűjtése a beágyazott YouTube-videókról, valamint a weboldalunkon beágyazott videók teljesítményének értékelése. Két különböző külső süti vesz részt az adatgyűjtésben: az egyik állandó (VISITOR_INFO1_LIVE), a másik munkamenet-alapú (YSC). Mindkét sütit a YouTube ellenőrzi (azaz külső sütik).

 • [eu_cookie_consent - Cookie use agreement] Cél: annak rögzítése, hogy Ön engedélyezte-e nekünk a sütik használatát ezen a weboldalon.

 • [PREF/khcookie/NID – Googlemap embedded] Cél: ezeket a sütiket a Google használja arra, hogy megjegyezze a Google-térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat. Három különböző süti vesz részt az adatgyűjtésben, mindhárom külső ellenőrzésű; kettő állandó, a harmadik pedig munkamenet-alapú.

Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyeznie ahhoz, hogy a weboldal működjön, azonban lényegesen javítják a felhasználói élményt. Belátása szerint törölheti vagy letilthatja a sütiket, de ebben az esetben lehetséges, hogy a weboldal egyes elemei nem fognak megfelelően működni.

A sütik által tárolt információkat sohasem használják fel az Ön személyes azonosítására. A sütiket kizárólag az itt leírt célokra használják fel.

A sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el azAllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

1. Általános tájékoztatás

Jelen adatkezelési tájékoztató a Forte Communications Kft-nek (székhelye: 1078 Budapest, Murányi utca 38. 1. em. 5., Telephely: 1078 Budapest Nefelejcs u 51., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-895183, adószáma: 14241358-2-42), mint adatkezelőnek (a továbbiakban: adatkezelő) az egyoldalú jogi közleménye, mely az adatkezelő által kezelt ügyféladatokkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő az adatkezelést az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével végzi:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

2. Fogalom meghatározások:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. Az adatkezelés jogalapja, alapelvei:

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és az adatkezelésnek tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Amennyiben az adatközlők nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A kezelt adatok köre: az érintett

-      neve,

-      munkahelye, beosztása/szakterülete, munkahelyének címe, munkahelye weboldalának elérhetősége,

-      e-mailcíme, telefonszáma.

Az adatkezelés kizárólag az érintett, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot szolgálja. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. E tájékoztatóban fel nem sorolt esetleges adatkezelésekről az adat felvételét megelőzően az adatkezelő külön tájékoztatást ad. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelő az egyes adatokat az érintett hozzájárulása visszavonásáig, de legkésőbb az adat felvételétől az adatkezelés céljának eléréséig, azaz az érintettel való kapcsolat megszüntetéséig kezeli.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatkelező a személyes adatkezeléseket az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén végzi. Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6. Az adatokat megismerők köre:

Adatkezelő:

Forte Communications Kft., Székhely: 1078 Budapest, Murányi utca 38. 1. em. 5., Telephely: 1078 Budapest Nefelejcs u 51., Cégjegyzékszám, nyilvántartó cégbíróság: 01-09-895183, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 14241358-2-42, Telefon: +36-1-322-0159, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai, valamint az adatfeldolgozó férhetnek hozzá.

Adatfeldolgozó:

Opinion Leaders Kft., Székhely: 1074 Budapest, Hutyra F. u. 11-15., I/3., Cégjegyzékszám, nyilvántartó cégbíróság: 01-09-876334, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 13846558-2-42, Telefon: +36-1-769-0757, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

A FORTE Communications Kft. politikailag és gazdaságilag független, magyar tulajdonú public relations ügynökség, amely pr-szolgáltatások teljes körét nyújtja ügyfelei számára.

Elérhetőségeink:

Cím: 2211 Vasad, Szabadság u. 141.
Telefon: +36 30 970 8502
E-mail: info(kukac)fortecom.hu
Web: www.fortecom.hu

 

Cégjegyzékszám: 01 09 895183

Adószám: 14241358-2-13

 

Cégvezetés:

Gleichner Péter
ügyvezető

Szakértőink:

Aranyi Beáta
account manager

Kalina Zsófia
junior account manager

Méhész Dóra
junior account manager

Polónyi István
fényképész

Kerekes Orsolya
grafikus

Séra Zsolt
grafikus

Seres Bálint
vágó, operatőr

Mátrai Krisztina
sminkes

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

About

The professional team of FORTE Communications Ltd. has served several companies on a daily basis since March 2008. The most important common characteristic of our clients is that they want to shape their image perceived by their customers and other interest groups intentionally. Holding more than 20 years of experiences, we can find the specific form of every idea, that can hit the target groups the most effectively. This efficiency is measured not by characters or hours spent on meetings, but by conversions of the strategic goals.

If your partners think of you exactly the same what you want, your sales are totally problem free and you have reached all your targets, we can still offer you a cup of coffee.

 

Public Relations

No matter if we want it or not, our customers, our owners, each and every partner of us have opinion about us. Using appropriate PR tools we can design and shape this image  created about us intentionally. PR is thus similar to a professional advertisement without the costs of advertising. A methodology that we can use for introducing ourselves.

Briefly, we design and transfer the messages to the target audience- wherever it is.

Through the appropriate channels- guerilla actions, lobby, radio, TV or internet: we use all of them assertively.

Our Public Relations services:

 • Full service corporate communications
 • Internal communications
 • Media and communication analyses, consultancy (strategic marketing audit)
 • Organising communicational events
 • Public Affairs, lobby
 • Designing guerilla campaigns
 • Strategic planning
 • Marketing communications
 • Building and maintaining media relations
 • Crisis communication
 • Social media services
 • Press releases, announcements
 • Organising press conferences, round tables

 

TV Production

Our TV production services involve:

 • Production: quest for issues, organising shooting, interview management, interpreting
 • Providing technological infrastructure and team: camera, sound and lightening, post production, crew car, cameraman and sound operator (EB-team)
 • Producing reports: raw and raw edited footage, news report and infotainment content production and sales

 

 

References

Science and technology

Arizona MPS

Arizona mps logo

Citizen Systems Europe

Citizen logo

Cikloise

EL-TECH Center

El-Tech Center logo

EuroNanoForum

EuroNanoForum

Evopro

Evopro logo

Global Idea

 

HostLogic Ltd.

HostLogic logo

National Technology Platform for Integrated Micro and Nanosystems

National Technology Platform for Integrated Micro and Nanosystems

Institute of Economics of Hungarian Academy of Sciences

Institute of Economics of Hungarian Academy of Sciences

Research Institute for Technical Physics and Materials Science

MFA logo

PV-NMS-NET (Supporting Development of Photovoltaics
in the EU New Member States Network)

PV-NMS.net

SAS Institute

 SAS Institute logo

ThyssenKrupp Presta Hungary

ThyssenKrupp logo

THE program

THE logo

IV. Hungarian Mobile Conference 2009

Mobil Konferencia logo

Education, HR

Óbuda University

Óbudai Egyetem logo

Work Force

 Work Force logo

Print Industry

Infopress Group

Manroland

Manroland logo

Tobacco Industry

British American Tobacco

British American Tobacco logo

Media

ARD Plusminus

ARD Plusminus logo

Betegszoba.hu

betegSZOBA.hu logo

Funzine

Funzine logo

ICTPress

 

KMH Film- A nyomozó (The Investigator)

KMH Film logo

MTV OY

MTV OY logo

Piac és Profit Publishing Company

Piac & Profit logo

E-Hungary, E-Government Conference 2008, 2009

 E-Magyarország

Business Ethics Award 2008, 2009

Üzleti Eetikai Dy 2010 logo

Energetics

EDF Hungary

Edf-Démasz logo

Real Treasure Conference

Real Treasure Conference logo

I. Hungarian Architectural Lighting Conference 2009 (Alain Guilhot in Hungary)

I Hungarian Architectural Lighting Conference 2009

Financial and law services

Astra Insurance

Astra biztositó Logo

IPR Consulting

IPR Consulting logo

Sport, arts

Borsay Team

Borsay logo

Noémi Győri flutist (Balázs Böröcz/ Pilvax Studio 2011)

Noémi Győrfi

Gergely Madaras conductor and flutist (photo by Raffay Zsófi)

Gergely Madaras

Jozsef L. Szentpeteri nature photographer

József L. Szentpéteri

Agriculture

Yascoop

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Tudomány és technológia

Arizona MPS

Arizona mps logo

Citizen Systems Europe

Citizen logo

Cikloise

EL-TECH Center

El-Tech Center logo

EuroNanoForum

EuroNanoForum

Evopro

Evopro logo

Global Idea

 

HostLogic

HostLogic logo

Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform

National Technology Platform for Integrated Micro and Nanosystems

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság-tudományi Intézete

Institute of Economics of Hungarian Academy of Sciences

Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete

MFA logo

PV-NMS-NET (Supporting Development of Photovoltaics
in the EU New Member States Network)

PV-NMS.net

SAS Institute

 SAS Institute logo

thyssenkrupp Presta Hungary

ThyssenKrupp logo

THE program

THE logo

IV. Magyarországi Mobil Konferencia 2009

Mobil Konferencia logo

Oktatás, HR

Óbudai Egyetem

Óbudai Egyetem logo

Work Force

 Work Force logo

Nyomdaipar

Ipress Center

Manroland

Manroland logo

Dohányipar

British American Tobacco

British American Tobacco logo

Philip Morris

Média

ARD Plusminus

ARD Plusminus logo

Betegszoba.hu

betegSZOBA.hu logo

Funzine

Funzine logo

ICT Press

 

KMH Film - A nyomozó

KMH Film logo

MTV OY

MTV OY logo

Piac és Profit Kiadó

Piac & Profit logo

E-Magyarország, e-kormányzat konferencia 2008, 2009

 E-Magyarország

Üzleti Etikai Díj 2008, 2009

Üzleti Eetikai Dy 2010 logo

Energetikaipar

EDF Hungária

Edf-Démasz logo

Valóságos Kincsesbánya konferencia

Real Treasure Conference logo

I. Magyar Fényépítészeti Konferencia 2009 (Alain Guilhot Magyarországon)

I Hungarian Architectural Lighting Conference 2009

Pénzügyi és jogi szolgáltatások

Astra Biztosító

Astra biztositó Logo

IPR Consulting

IPR Consulting logo

Sport, művészet

Borsay Team

Borsay logo

Győri Noémi fuvolaművész (fotó: Böröcz Balázs / Pilvax Studio 2011)

Noémi Győrfi

Madaras Gergely karmester és fuvolaművész (fotó: Raffay Zsófi)

Gergely Madaras

Szentpéteri L. József természetfotós

József L. Szentpéteri

Mezőgazdaság

Yascoop